1. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

 2. ลอรีอัลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามขึ้น เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับท่านบนพื้นฐานของความเชื่อใจและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การรักษาและเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่านหนึ่งในข้อสัญญาดังกล่าวของเรา เราให้ความสำคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และนี้คือเหตุผลที่เรากำหนด "พันธะสัญญาเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา" และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเราข้างล่างนี้

 3. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ร้านเสริมสวย เภสัชกร ผู้ค้าปลีก

 4. หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)


 5. พันธะสัญญาว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา


 6. 1) เราเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน


  2) เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในทุกอย่างที่เราทำ


  3) เราจะไม่ส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน เว้นแต่ท่านจะขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา


  4) เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  5) เราสัญญาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการร่วมงานกับพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น


  6) เราสัญญาว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  7) เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการที่เรายังไม่เคยแจ้งให้ท่านทราบมาก่อน


  8) เราเคารพสิทธิ และจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเป็นไปตามความรับผิดชอบตามกฎหมายและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของเรา


 7. ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราได้ข้างล่างนี้ โดยเราได้ระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้ วิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว บุคคลที่เราแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้ วิธีการที่เราใช้ในการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างปลอดภัย และสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 8. อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับท่าน เนื่องจากข้อมูลข้างล่างนี้เป็นสรุปภาพรวมของสถานการณ์ที่เราอาจมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด และสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือมากกว่านั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับท่าน โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ยกตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ให้ภาพถ่ายแก่เราสำหรับบัญชีของท่าน รายละเอียดดังกล่าวก็จะไม่เกี่ยวข้องกับท่าน

 9. เมื่อท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราหรือเมื่อท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [email protected]


 10. เราคือใคร?

 11. shu uemura เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลอรีอัล ("ลอรีอัล", "ของเรา", "พวกเรา" หรือ "เรา") ลอรีอัลประกอบธุรกิจใน 140 ประเทศทั่วโลกและเป็นตัวแทนของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทลอรีอัลได้ที่ http://www.loreal.com/group

 12. ลอรีอัลประเทศไทยมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแชร์ให้แก่เรา คำว่า "ลอรีอัล" "เรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง ลอรีอัลประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลอรีอัลจะมีสถานะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล"


 13. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

 14. เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้

 15. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

 16. https://www.loreal.com/th-th/thailand/ 17. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

 18. "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน) หรือโดยอ้อม (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลแฝง เช่น หมายเลขรหัสประจำตัว) ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมล์/ที่อยู่บ้าน ชื่อผู้ใช้ รูปภาพประจำตัว ความชอบส่วนตัวและพฤติกรรมการซื้อของ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสุขภาพ และยังรวมไปถึงหมายเลขตัวบ่งชี้เฉพาะต่างๆ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ เลขที่อุปกรณ์ (MAC Address) ของโทรศัพท์มือถือของท่าน รวมถึงคุกกี้

 19. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและใช้โดยลอรีอัล


 20. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจากท่าน?

 21. ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า "ประมวลผล" หรือ "การประมวลผล") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 22. • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ และนามสกุล เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เอกสารบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีที่คู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากคำถามซึ่งท่านสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน คำตอบสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสสำหรับยืนยันตัวตน (PINs) ข้อมูลชีวภาพสำหรับการจดจำใบหน้าหรือเสียง ภาพถ่าย รูปภาพ/บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

 23. • ข้อมูลทางการเงิน: รายละเอียดของบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรายละเอียดของผู้ถือบัตร

 24. • ข้อมูลการติดต่อ: อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลรายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

 25. • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ไอพี คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ตัวบ่งชี้ออนไลน์ ตัวบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์และข้อมูลพิกัด

 26. • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว:

 27.    o ศาสนา

 28.    o ประวัติอาชญากรรม

 29. ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบางอย่างที่เกี่ยวกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถกระทำการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย


 30. เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร?

 31. สำหรับบุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ
 32. เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางเว็บไซต์ แบบฟอร์ม แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หน้าเพจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของลอรีอัลบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรงโดยใช้ตัวบริหารจัดการบัญชีของท่านหรือผ่านทีมดูแลลูกค้าหรือช่องทางอื่นๆ โดยในบางครั้ง ท่านอาจจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสร้างบัญชี เมื่อท่านติดต่อเรา เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราหรือจากร้านค้าของเรา) บางครั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ยกตัวอย่างเช่น โดยใช้คุกกี้เพื่อเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร) หรือบางครั้งเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม รวมถึง บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทลอรีอัล

 33. เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทไหนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นโดยใช้แสดงเครื่องหมายดอกจันทร์กำกับไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราร้องขอจากท่านเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 34. • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับท่าน (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างบัญชีของท่าน หรือเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา)

 35. • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ

 36. • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บเงิน)

 37. หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์กำกับไว้ อาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราสามารถดำเนินการให้แก่ท่าน


 38. สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 39. เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

 40. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่

 41. • จากท่านโดยตรง ในระหว่างขั้นตอนการเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

 42. • จากบุคคลที่สาม ในระหว่างขั้นตอนการเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเครดิต การอ้างอิงทางการค้า ลูกค้าของเรา ลูกค้าของท่าน หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

 43. • เมื่อท่านพูดคุยกับเรา รวมถึง การโทรศัพท์ที่มีการบันทึกบทสนทนา จดหมาย อีเมล์ บันทึก หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ

 44. • เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของเรา

 45. • เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือเอกสารอื่นๆ

 46. • เมื่อท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสาธารณะโดยเจตนาชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึง จากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เฉพาะในกรณีที่ท่านเลือกเปิดให้ทุกคนสามารถมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้


 47. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

 48. รายละเอียดที่เราอธิบายในตารางข้างล่างมีดังต่อไปนี้

 49. 1) ท่านให้ข้อมูลและเราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในสถานการณ์ไหนบ้าง? ตารางช่องนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องและเราใช้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว (Newsletter) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์

 50. 2) ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราอาจได้รับจากท่านโดยตรงหรือได้รับเนื่องมาจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรงตารางช่องนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

 51. 3) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและทำไมเราถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตารางช่องนี้อธิบายว่าเราจะดำเนินการอย่างรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว

 52. 4) เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะมีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ท่านได้ขอให้เราให้บริการแก่ท่าน ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา หรือ เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


 53. ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 54. • ความยินยอมของท่าน

 55. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา  ซึ่งได้แก่

 56. • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของเราซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านและช่วยปรับปรุงบริการ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเราเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

 57. • เพื่อป้องกันการฉ้อฉล เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินสมบูรณ์และไม่มีการฉ้อฉลและการยักยอกทรัพย์

 58. • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมือของเรา เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมือที่ท่านใช้ (เว็บไซต์/แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของเรา) และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 59. • หน้าที่ตามกฎหมาย – กรณีนี้ได้แก่กรณีที่เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากมีข้อกำหนดทางกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานข้อมูลทางภาษีและข้อมูลทางการเงิน)


 60. สรุปข้อมูลเกี่ยวสถานการณ์ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราและผลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 61. บุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ
 62. ท่านให้ข้อมูลและเราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในสถานการณ์ไหนบ้าง?

 63. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราอาจได้รับจากท่านโดยตรงหรือได้รับเนื่องมาจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง

 64. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและทำไมเราถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 65. เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 66. การสร้างและการจัดการบัญชีสำหรับมืออาชีพ (Professional Account)/บัญชีทั่วไป (Non-professional account) 67. กรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการสร้างบัญชีสำหรับมืออาชีพกับลอรีอัลหรือผ่านการจัดการบัญชีดังกล่าว (โดยทีมบริหารจัดการบัญชีของเราโดยตรงหรือ บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันลอรีอัล เป็นต้น)
 68. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน


 69. • ชื่อ นามสกุล

 70. • เพศ

 71. • ที่อยู่อีเมล์

 72. • ที่อยู่

 73. • หมายเลขโทรศัพท์

 74. • รูปถ่าย

 75. • วันเกิดหรือช่วงอายุ

 76. • หมายเลขประจำตัว ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 77. • ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

 78. • ข้อมูลคำสั่งซื้อ

 79. • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)

 80. • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 81. • การเป็นสมาชิกของสมาชิกวิชาชีพ

 82. • หลักสูตรการฝึกอบรม (ออนไลน์/ออฟไลน์) ที่ท่านเลือกหรือเข้ารับการฝึกอบรม

 83. • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่ท่านส่งให้เรา (ยกตัวอย่างเช่น หน้า "บัญชีของฉัน" โดยการติดต่อกับเรา คำถามผ่านช่องทางการพูดคุยบนเว็บไซต์บางเว็บไซต์ หรือ โดยการเข้าร่วมทำแบบสอบถาม เป็นต้น)

 84. • เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของท่าน

 85. • เพื่อจัดการการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การทำแบบสำรวจ หรือการประกวด ที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม

 86. • ตอบข้อซักถามของท่านหรือติดต่อสื่อสารกับท่านในกรณีอื่นๆ

 87. • เพื่อนำเสนอโปรแกรมที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า (Loyalty Program)

 88. • เพื่อทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการการตั้งค่าความชอบของท่านได้ 89. • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับ "โปรไฟล์" ของท่าน (กล่าวคือ โดยอิงตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจทราบเกี่ยวกับท่านและการตั้งค่าความชอบของท่าน) 90. • เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านโดยอิงจากลักษณะความสวยงาม

 91. • เพื่อติดตามและพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา

 92. • เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ

 93. • ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

 94. • เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราและคุ้มครองท่านและเราจากการฉ้อฉล

 95. • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

 96. • การปฏิบัติตามสัญญา
  เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ (ยกตัวอย่างเช่น สร้างบัญชี ทำแบบสำรวจ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์)

 97. • ความยินยอม
  เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน


 98. • ประโยชน์โดยชอบด้วกฎหมาย
  เพื่อตรวจสอบให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรามีความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา และเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นและสามารถนำไปปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ของเราได้
 99. การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 100. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน


 101. • ที่อยู่อีเมล์

 102. • ชื่อและนามสกุล

 103. • การตั้งค่าความชอบ

 104. • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)

 105. • เพื่อส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับ "โปรไฟล์" ของท่าน โดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทราบเกี่ยวกับท่านและการตั้งค่าความชอบของท่าน (รวมถึงที่ตั้งของร้านค้าโปรดของท่าน)
 106. • เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสถิติ


 107. • เพื่อเก็บบันทึกรายชื่อผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อในกรณีที่ท่านได้ขอให้เราไม่ติดต่อท่าน

 108. • ความยินยอม
 109. เพื่อส่งข้อมูลการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน
 110. • ประโยชน์โดยชอบด้วกฎหมาย
  เพื่อปรับเนื้อหาของข้อมูลการตลาด เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา
 111. • หน้าที่ตามกฏหมาย
  เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้ในบันทึกรายชื่อผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อเมื่อท่านขอให้เราหยุดส่งข้อมูลการทำตลาดแบบตรง
 112. การซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดการคำสั่งซื้อ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลหรือในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับท่าน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ร้านค้าออนไลน์ของเรา หรือแพลตฟอร์มขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใดๆ หน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ หรือในร้านค้า
 113. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน


 114. • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล์
  • ที่อยู่ (สำหรับส่งของและเรียกเก็บเงิน)
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • รายละเอียดส่วนบุคคลและการตั้งค่าความชอบ
  • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
  • ข้อมูลธุรกรรม ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและสถานที่ตั้งของร้านค้า
  • การชำระเงินและข้อมูล หรือ
  • ประวัติการซื้อ

 115. • เพื่อแจ้งให้ท่านสรุปคำสั่งซื้อในกรณีที่ท่านได้บันทึกรายการในตะกร้าสินค้าหรือเพิ่มสินค้าไว้ในตะกร้าของท่านโดยไม่ชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
  • แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการซื้อ
  • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งรวมถึงการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้
  • จัดการการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงิน (หมายเลขบัตรเครดิต/ข้อมูลบริการเพย์พาล/รายละเอียดบัญชีธนาคาร)
  โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการชำระเงินโดยตรง
  • ดำเนินการที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ท่านมีกับเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน
  • เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ทั้งนี้ เราขอเรียนให้ทราบว่า เราใช้โซลูชั่นของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและตรวจสอบว่าการชำระเงินมีผลสมบูรณ์และได้ดำเนินการโดยท่านหรือบุคคลที่ท่านมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
  • เพื่อปกป้องบัญชีของท่าน หากท่านทำการซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลในบัญชีของท่าน
  • เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
  • เพื่อจัดการข้อพิพาทใดๆ ที่เกียวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์
  • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 116. • การปฏิบัติตามสัญญา
  เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอแก่ท่าน (การซื้อผลิตภัณฑ์)

 117. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อคุ้มครองเราและท่านจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและเพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินมีผลสมบูรณ์และได้ดำเนินการโดยท่านหรือไม่มีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์
 118. การเข้าชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันออนไลน์

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ("คุกกี้") ในขณะที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของลอรีอัลและ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

  สำหรับข้อมูลในคุกกี้เฉพาะที่ใส่ไว้โดยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่กำหนด กรุณาดูแถบคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

  * คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ) เมื่อท่านเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงเว็บไซต์ของลอรีอัล
 119. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา
  • ข้อมูลที่แสดงว่าท่านมาจากที่ไหน
  • รายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าใช้
  • หน้าเพจที่ท่านดู
  • วิดิโอที่ท่านชม
  • โฆษณาที่ท่านคลิกหรือแท็บ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหา
  • สถานที่ตั้งของท่าน
  • ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม
  • ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใส่ตะกร้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  ข้อมูลทางเทคนิค
  • เลขที่อยู่ไอพี
  • ข้อมูลเบราว์เซอร์
  • ข้อมูลอุปกรณ์


  ตัวบ่งชี้เฉพาะที่กำหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละคนและวันที่ที่ตัวบ่งชี้ดังกล่าวหมดอายุ
 120. เราใช้คุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านแชร์ให้เรา (เช่น ประวัติการซื้อ หรือ ข้อมูลว่าท่านได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล์ของเราหรือไม่) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
   o   การแสดงเนื้อหาอย่างเหมาะสม
   o   การสร้างและจดจำตะกร้าผลิตภัณฑ์
   o   การสร้างและจดจำการลงทะเบียนเข้าใช้ของท่าน
   o   การตั้งค่าการใช้ส่วนตัว เช่น ภาษา
   o   ตัวแปรของอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งรวมถึง ค่าความละเอียดของหน้าจอของท่าน เป็นต้น
   o   การปรับปรุงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา เช่น โดยการทดลองแนวความคิดใหม่

  • เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์/
  แอปพลิเคชันมีความมั่นคงและปลอดภัยและสามารถคุ้มครองท่านจากการฉ้อโกงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในทางที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น ผ่านวิธีการแก้ไขปัญหา

  • เพื่อจัดทำสถิติ
   o   เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมซ้ำกันสองครั้ง
   o   เพื่อทราบถึงการตอบสนองของผู้ใช้ที่มีต่อเคมเปญโฆษณาของเรา
   o   เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของเรา
   o   เพื่อทราบว่าท่านค้นหาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราเเจอได้อย่างไร

  • เพื่อเสนอโฆษณาแบบออนไลน์ที่อิงจากพฤติกรรมของท่าน
   o   เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยอิงจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของท่าน
   o   เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่อท่าน

  • เพื่อปรับแต่งการบริการสำหรับท่าน
   o   พื่อส่งคำแนะนำ ข้อมูลทางการตลาด หรือเนื้อหาตามโปรไฟล์และความสนใจของท่าน
   o   เพื่อแสดงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันซึ่งผ่านการปรับแต่งมาแล้วเช่น
  การจดจำตะกร้าผลิตภัณฑ์หรือการลงทะเบียนเข้าใช้ของท่าน ภาษาที่ท่านใช้ คุกกี๊สำหรับปรับแต่งการเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้ (เช่น ตัวแปรตามอุปกรณ์ของท่านซึ่งรวมถึงความละเอียดของหน้าจอ ตัวอักษรที่ชอบ เป็นต้น)

  • เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์(ปุ่มแชร์ที่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์)
 121. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ให้บริการเว็บไซต์/แอพพลิชั่น แสดงโฆษณาและข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับท่านและเราได้ปรับปรุงการใช้คุกกี้ที่
  (1) จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
  (2) ใช้เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา
 122. • ความยินยอม
  สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด
 123. กิจกรรมส่งเสริมการขาย
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเล่นเกมส์ การแข่งขัน การเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขาย การขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทำแบบสำรวจ
 124. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • วันเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่
  • รายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
  • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ส่งให้กับเราเกี่ยวกับตัวของท่านเอง (เช่น ผ่าน หน้า "บัญชีของฉัน") หรือแสดงเนื้อหาที่ท่านทำขึ้น เช่น รูปถ่าย หรือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ การส่งคำถามผ่านช่องทางการพูดคุยที่มีบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือ โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ หรือการทำแบบสำรวจ)
 125. • เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการการเข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ และการทำแบบสำรวจ รวมถึงเพื่อพิจารณาผลตอบรับและข้อเสนอแนะของท่าน
  • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เพื่อส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 126. • การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
 127. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา
 128. • ความยินยอม
  เพื่อส่งข้อมูลการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน
 129. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านส่งเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือตกลงให้เรานำเนื้อหาที่ท่านโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้
 130. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

  • ชื่อและนามสกุล หรือนามแฝง
  • ที่อยู่อีเมล์
  • รูปถ่าย
  • รายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
  • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา) • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้แชร์ให้กับเราเกี่ยวกับตัวของท่านเอง (เช่น ผ่าน หน้า "บัญชีของฉัน" หรือ โดยการติดต่อกับเรา หรือโดยแสดงเนื้อหาของท่านเอง เช่น รูปถ่าย หรือ ความคิดเห็น หรือ คำถามผ่านช่องทางการพูดคุยที่มีบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน)
 131. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ท่านยอมรับ

  • เพื่อโพสต์ความคิดเห็นหรือเนื้อหาของท่าน
  • เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเรา
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถิติ
 132. • ความยินยอม
  เพื่อนำเนื้อหาที่ท่านโพสต์ออนไลน์ไปใช้ต่อ 133. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา
 134. การใช้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้แอปพลิเคชันและ/หรืออุปกรณ์ของเรา
 135. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล์
  • สถานที่ตั้ง
  • วันเกิด
  • ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
  • รูปถ่าย
  • ข้อมูลประวัติด้านความสวยงาม ซึ่งรวมถึง สีผิว ประเภทของผิว/ผม
  • พิกัดที่ตั้ง
 136. เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ร้องขอ (ยกตัวอย่างเช่น การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง การให้คำแนะนำและการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการสัมผัสกับแดด วิธีการดูแลผมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
  • วิเคราะห์ข้อมูลประวัติด้านความสวยงามของท่านและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า) และวิธีการดูแลความสวยงามในชีวิตประจำวัน
  • แนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการดูแลความงามในชีวิตประจำวันให้แก่ท่าน

  • เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มบริษัทลอรีอัล
  • เพื่อการตรวจสอบติดตามและพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์
  • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ
 137. • การปฏิบัติตามสัญญา
  ให้บริการแก่ท่านตามที่ร้องขอ (รวมถึง การวิเคราะห์อัลกอลิทึ่มโดยทีมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้บริการ


 138. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ
 139. การสอบถามข้อมูล

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านถามคำถาม (เช่น ผ่านช่องทางการให้บริการลูกค้า) ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของเรา และการใช้ผลิตภัณฑ์)
 140. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน
  • ชื่อและนามสกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่อีเมล์
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสวัสดิภาพและข้อมูลสุขภาพของท่าน)
 141. เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน
  • เพื่อทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็น

  • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ

  • เพื่อการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอาง
   o   เพื่อตรวจสอบติดตามและป้องกันผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
   o   เพื่อทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย
   o   เพื่อใช้มาตรการป้องกันและติดตามผลของการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เมื่อจำเป็น
 142. • ความยินยอม
  เพื่อดำเนินการตามข้อซักถามของท่าน


 143. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา

 144. • หน้าที่ตามกฎหมาย
  เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบติดตามผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์
 145. การเป็นผู้สนับสนุน
 146. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

  • ชื่อและนามสกุล • หมายเลขโทรศัพท์ • ที่อยู่อีเมล์
 147. • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหรือข้อมูลที่ปรากฏในรายการสิ่งของที่ต้องการ (Wish List) ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของบุคคลอีกคนหนึ่ง
 148. • การปฏิบัติตามสัญญา
  เพื่อปฏิบัติตามคำขอ

  และ

 149. • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  เพื่อติดต่อกับบุคคลตามคำร้องขอของบุคคลอีกคนหนึ่ง


 150. การตัดสินใจอัตโนมัติ

 151. เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/อุปกรณ์ของเรา เราใช้โซลูชั่นของผู้ให้บริการภายนอก การตรวจจับการฉ้อโกงอาจทำโดยวิธีการเปรียบเทียบตัวอย่าง การเชื่อมโยง การจับกลุ่ม การพยากรณ์และการตรวจจับค่าปกติโดยใช้ตัวแปรอัจฉริยะ เทคนิคการหลอมรวมข้อมูล และเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

  กระบวนการในการตรวจจับการฉ้อโกงนี้อาจทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติทั้งหมดหรืออาจมีส่วนที่มีการแทรกแซงโดยมนุษย์ในกรณีที่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายทำโดยบุคคล ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะใช้ความระมัดระวังและดำเนินการเพื่อป้องกันตามสมควรเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

  เนื่องจากการตรวจจับการฉ้อโกงแบบอัตโนมัติ ท่านอาจ (1) พบว่ามีความล่าช้าในการประมวลผลตามคำสั่ง/คำร้องขอของท่านในขณะที่เรากำลังพิจารณาธุรกรรมของท่าน และ (2) ถูกจำกัดหรือไม่สามารถเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งได้ ในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อโกง ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่เราใช้ในการตัดสินใจ กรุณาอ่านนโยบายในเรื่อง "สิทธิและทางเลือกของท่าน" ข้างล่างนี้ 152. โปรไฟลิ่ง (Profiling)

 153. เมื่อเราส่งหรือแสดงข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน เราอาจใช้เทคนิคบางประการที่มีคุณสมบัติในการทำโปรไฟลิ่ง (การทำโปรไฟลิ่ง หมายถึง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติรูปแบบใดๆ ที่ประกอบด้วบการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์เรื่องใดๆ ที่กี่ยวข้องกับความชอบส่วนบุคคล ผลประโยชน์ ฐานะทางเศรษฐกิจ นิสัย สถานที่ตั้ง สุขภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือการเคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดา) ซึ่งหมายความว่า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในสถานการณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างบนนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ส่วนกลางและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินและคาดการณ์ความชอบส่วนบุคคลและ/หรือความสนใจของท่าน เราจะส่งหรือแสดงข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ปรับให้ตรวกับความสนใจ/ความต้องการของท่าน โดยอิงจากการวิเคราะห์ของเรา ท่านมีสิทธิโต้แย้งการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำโปรไฟลิ่งในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กรุณาอ่านนโยบายในเรื่อง "สิทธิและทางเลือกของท่าน" ข้างล่างนี้

 154. ในกรณีที่เราอ้างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 155. เราได้พิจารณาแล้วว่าสิทธิของท่านมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ของเราหรือไม่ และได้ข้อสรุปว่าสิทธิของท่านไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าประโยชน์ของเรา ในกรณีที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดในสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท และท่านปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจปฏิเสธที่จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากท่าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 156. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง?


 157. สำหรับบุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ
 158. เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทลอรีอัลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือของเรา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทในกลุ่มลอรีอัลทั่วโลกอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการได้เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอแก่ท่าน โดยในกรณีที่สามารถทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะปรากฏในรูปแบบของข้อมูลแฝง (ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลไว้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

  นอกจากนี้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบของข้อมูลแฝง (ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง) กับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยและนวัตกรรม

  ในกรณีที่สามารถทำได้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้กับแบรนด์ของเราเพื่อประสานและปรับปรุงข้อมูลที่ท่านแชร์ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำสถิติตามลักษณะของท่านและเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของเรา

  หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทลอรีอัล แบรนด์ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ตั้งของบริษัทดังกล่าว กรุณาเข้าไปดูเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทลอรีอัล

 159. เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามหรือบริษัทในกลุ่มบริษัทลอรีอัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 160. เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สาม ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบเอกสารของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามดังกล่าว


 161. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลในนามของเราโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น

 162. เรามอบหมายให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือดำเนินงานต่างๆ ในธุรกิจในนามของเรา เราจะให้ข้อมูลเท่าที่ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องทราบสำหรับการให้บริการเท่านั้น และเราจะกำหนดไม่ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่เราร่วมงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยเสมอ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการด้านดิจิตอลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) ตัวช่วยระบุพิกัดที่ตั้งของร้าน โปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประจำ (Loyalty Program) การพิจารณาสื่อสังคมออนไลน์และโปรไฟล์สาธารณะ การจัดอันดับและการแสดงความคิดเห็น การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์เว็บไซต์และเครื่องมือค้น เครื่องมือคัดเลือกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

  • ตัวแทนด้านการโฆษณา การทำการตลาด ดิจิตอล และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยเราแสดงโฆษณา ทำการตลาด และจัดเคมเปญ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเคมเปญ และเพื่อบริหารจัดการการติดต่อและข้อซักถามของท่านและความสัมพันธ์ของเรา

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน เช่น บริการไปรษณีย์/บริการส่งของ

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการด้านไอที เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริการโฮสต์ การบำรุงรักษาและสนับสนุนฐานข้อมูลรวมถึงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของเราซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (ซึ่งบริการดังกล่าวอาจหมายทำให้ต้องเข้าสู่ข้อมูลของท่านเพื่อทำงานที่กำหนด)

  • ผู้ให้บริการการชำระเงินและหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนเครดิตของท่านและตรวจสอบยืนยันข้อมูลของท่านในกรณีที่สิ่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญากับท่าน

  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าและการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอาง ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการแชร์ข้อมูลดังกล่าวคือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
  (1) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  (2) เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น
  (3) เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
  (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือและออกแบบฟีเจอร์ใหม่
  (5) เพื่อใช้ผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  (6) เพื่อตรวจสอบว่าคุณค่าของท่านสอดคล้องกับคุณค่าของลอรีอัล


  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่เราขายธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ที่สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว ถ้าบุคคลภายนอกซื้อลอรีอัลหรือทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้โดยลอรีอัลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวจะถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลคนใหม่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อเอง

  • หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้/การซื้อขายของเราหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ท่านได้ตกลง หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของลอรีอัล ลูกค้าหรือพนักงานของเรา

  • เมื่อท่านได้ยินยอมให้ทำการดังกล่าว

  • หรือเมื่อเราสามารถทำการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย


 163. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรของเรา

 164. • ในกรณีที่บริการที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้เป็นบริการที่ลอรีอัลและพันธมิตรคิดค้นร่วมกัน (ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันสำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกัน) ในกรณีดังกล่าว ลอรีอัลและพันธมิตรจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย ดังนี้ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะ

   o  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลอรีอัลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
   o  การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรเอง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร

  • ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารทางตลาดและทางธุรกิจจากพันธมิตรของลอรีอัลผ่านวิธีที่กำหนดให้ท่านแสดงความประสงค์ (เช่น ผ่านแอปพลิเคชันภายใต้แบรนด์ของลอรีอัลซึ่งให้พันธมิตรสามารถใช้ได้) ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรเอง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร

  • เราอาจเผยแพร่เนื้อหาเพื่อการสนับสนุนของเราจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกรณีที่ท่านอ่านเนื้อหาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา อาจมีอาจจัดเก็บคุกกี้จากเครือข่ายดังกล่าวไว้ในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว

  • เมื่อเราใช้บริการโฆษณาของกูเกิ้ล (Google) บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา กูเกิ้ลจะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่ากูเกิ้ลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรในกรณีนี้ กรุณาอ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริการดังกล่าวและการประมวลผลข้อูล 165. ข้อมูลที่เฟซบุ๊ก (Facebook) เก็บรวบรวมและแชร์กับเรา

 166. ฟีเจอร์และบริการทั้งหมดของเฟซบุ๊กที่ใช้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราอยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลเฟซบุ๊ก ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและทางเลือกในการตั้งค่าของท่านได้ โดยการใช้เว็บไซต์/แอพพลิเคช่นนี้ ท่านอาจ

 167.   - ลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยบัญชีเฟซบุ๊กของท่าน ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมที่จะแชร์ข้อมูลในโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะบางประการกับเรา

    - ใช้โปรแกรมเสริม (Plug-Ins) จากเฟซบุ๊ก เช่น "ถูกใจ" หรือ "แชร์" เนื้อหาของเราบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

    - ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ (หรือที่เรียกว่า "เฟซบุ๊ก พิเซล" (Facebook Pixel) ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านใช้บริการของเราอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อและโฆษณาที่ท่านมองเห็น ไม่ว่าท่านจะมีบัญชีเฟซบุ๊กหรือลงทะเบียนเข้าใช้เฟซบุ๊กหรือไม่ก็ตาม ขณะที่ท่านใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวของเฟซบุ๊ก เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    - แสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจบนเฟซบุ๊ก (หรือ อินสตราแกรม หรือ เมสเซนเจอร์ หรือ บริการอื่นๆ ของเฟซบุ๊ก)

    - วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันและโฆษณาของเรา

 168. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ (เช่น ชื่อและนามสกุลของท่าน อีเมล์ ที่อยู่ เพศ และหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อระบุตัวตนของท่านบนเฟซบุ๊ก (หรืออินสตราแกรม เมสเซนเจอร์ หรือบริการอื่นๆ ของเฟซบุ๊ก) เพื่อแสดงโฆษณาให้ท่านเห็นซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับท่าน ในขณะที่ดำเนินการดังกล่าว เฟซบุ๊กจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีหลังจากที่ขั้นตอนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว


 169. เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 170. สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

 171. เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นๆ ในกรณีที่เราสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 172. • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา

  • เรา/บุคคลอื่นมีหน้าที่สาธารณะหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกระทำการดังกล่าว (เช่น ช่วยตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การหนีภาษีและอาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น)

  • โดยมีความเกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย การฟ้องร้องคดี การใช้หรือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย

  • เรา/บุคคลอื่นมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว (เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานภายในองงค์กร การประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบยืนยันตัวตน เป็นต้น)

  •  เรา/บุคคลอื่นได้ขออนุญาตจากท่านเพื่อแชร์ข้อมูลดังกล่าว และท่านตกลงให้เราแชร์ข้อมูลดังกล่าวได้

 173. นอกจากนี้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้กับบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกรณีดังต่อไปนี้

 174. • บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มและผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับเราหรือให้บริการแก่เราหรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึง พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการและพนักงานของบุคคลดังกล่าว

  • บุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลผลประโยชน์ของท่าน

  • บุคคลที่ท่านจะต้องชำระเงินให้และบุคคลที่จะต้องชำระเงินให้แก่ท่าน

  • ตัวกลาง ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและตัวแทนของท่าน

  • สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน

  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่กำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว การควบรวมบริษัท การซื้อบริษัท หรือการเข้าควบคุมบริษัท รวมถึงการโอนสิทธิหรือหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงที่มีกับท่านที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้น

  • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท หน่วยงานกำกับดูแลของเรา ผู้ตรวจสอบและองค์กรใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลของเราเพื่อให้ทำการสอบสวนหรือตรวจสอบกิจกรรมของเรา

  • ฝ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท รวมถึง ธุรกรรมที่มีข้อพิพาท

  • หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลเพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน

  • บุคคลใดๆ ที่มีคำสั่งหรือใช้บัญชีใดๆ ของท่าน ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในนามของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น และ/หรือ

  • บุคคลใดๆ ที่ท่านมีคำสั่งให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้

 175. เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้ท่านทราบในนโยบายฉบับนี้ หากเรามีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถให้ความยินยอมหรือปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้


 176. เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


 177. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน?

 178. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนไปยังสถานที่นอกประเทศไทย และสามารถเข้าถึงจากและจัดเก็บไว้ที่สถานที่นอกประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นอกประเทศที่ทำงานร่วมกับเราหรือทำงานให้กับผู้ให้บริการคนใดคนหนึ่งของเรา

  ลอรีอัลจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทยโดยวิธีการที่ปลอดภัยและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากบางประเทศอาจไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณามาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลที่สามและ/หรือการเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมซึ่งลอรีอัลเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราตาม "ข้อมูลการติดต่อ" ข้างล่างนี้


 179. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน?


 180. สำหรับลูกค้าส่วนบุคคลและลูกค้าธุรกิจ

 181. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เราใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลของท่าน

 182. • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ตามสัญญากับท่าน

  • เมื่อท่านรับข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาของข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย

  • เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเราเพื่อสอบถามข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าท่านจะขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวหรือหลังจากระยะเวลาที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์) ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและแนวทางในประเทศ

  • เมื่อท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดแบบตรง เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะเลิกติดตามหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลังจากที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นกับแบรนด์) ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและแนวทางในประเทศ

  • เมื่อจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของคุกกี้ (ยกตัวอย่างเช่น ตามระยะเวลาการใช้งานของคุกกี้สำหรับตะกร้าผลิตภัณฑ์ หรือ การทำงานของคุกกี้ไอดี


 183. เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของเรา ซึ่งรวมถึง เพื่อทำให้เราสามารถบริหารจัดการสิทธิของเราได้ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องของเราในศาล) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสถิติหรือวัตถุประสงค์ทางประวัติศาสตร์

  เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำออกจากระบบและบันทึกของเราหรือทำให้กลายเป็นข้อมูลนิรนามซึ่งจะไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป


 184. สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

 185. เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กล่าวคือ เพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามความสัมพันธ์ทางสัญญา และเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ท่านเลิกเป็นคู่ค้าของเรา ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในการจัดการกับข้อพิพาทตามสัญญาซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในกรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือด้านเทคนิค เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่า 10 ปี หากเราไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือตามระยะเวลาที่จำเป็น เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม


 186. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยหรือไม่?

 187. เราสัญญาว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อกระทำการดังกล่าว เรากำหนดให้คู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เราไว้วางใจให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรามีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

 188. เราพยายามอย่างที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะใช้กระบวนการที่เคร่งครัดและฟีเจอร์เพื่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อพยายามที่จะป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมด เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งมาบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง


 189. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและการลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Login)

 190. ในบางครั้ง เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงค์ที่นำไปสู่หรือมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา และตัวแทนจำหน่ายของเรา หากท่านเข้ากดลิงค์เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

 191. เราอาจเปิดโอกาสให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้ ท่านจะต้องตระหนักว่าท่านได้แชร์ข้อมูลโปรไฟล์กับเราซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน กรุณาดูที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเข้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแชร์และใช้ในกรณีดังกล่าวอย่างไร


 192. สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

 193. เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราบางเว็บไซต์/แอปพลิเคชันจะอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาของท่านได้ ขอให้ท่านทราบว่าบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นเนื้อหาใดๆ ที่ส่งมาที่แพลต์ฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ดังนั้น ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางการเงิน หรือ รายละเอียดที่อยู่ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลอื่นหากท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราและเราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 194. สิทธิและทางเลือกของท่าน

 195. ลอรีอัลเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน การที่ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นเรื่องสำคัญ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 196. สิทธิของท่าน
 197. สิทธิของท่านหมายความว่าอะไร
 198. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล ท่านมีสิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและสิทธิของท่าน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะต้อมีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย นี้คือเหตุผลที่เราแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้แก่ท่าน
  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน (ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ)

  เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล

  อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่ดำเนินการตามคำร้องขอที่ไม่มีเหตุผล เกินความจำเป็น หรือซ้ำซ้อน

  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธินี้
  สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์หากข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์

  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว หากท่านมีบัญชี ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้ง่ายกว่าผ่าน "บัญชีของฉัน"
  สิทธิในการลบ/สิทธิที่จะถูกลืม ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิโดยสมบูรณ์ เนื่องจากเราอาจมีฐานตามกฎหมายหรือประโยชน์โดยชอบที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้

  หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้
  สิทธิในการโต้แย้งการทำการตลาดแบบตรง รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง ท่านสามารถเลิกติดตามหรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำตลาดแบบตรง

  ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยง่าย โดยการคลิกลิงค์ "เลิกติดตาม" ในอีเมล์หรือรูปแบบการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เราส่งให้แก่ท่าน หรือท่านอาจติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างล่างนี้

  หากท่านต้องการโต้แย้งการทำโปรไฟลิ่ง (Profiling) กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้
  สิทธิในการขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนฐานความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่ให้ไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของท่าน ในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลบนฐานความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลบนฐานความยินยอมก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน "เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร" โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง "เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน" เพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานความยินยอม

  หากท่านประสงค์จะขอถอนความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้
  สิทธิในการโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ท่านสามารถโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน "เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร" โดยเฉพาะในช่อง "เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน" เพื่อดูว่าเพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธินี้
  สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ท่านมีสิทธิติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่านเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลอรีอัล

  ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ก่อนที่ท่านจะร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจ
  สิทธิในการขอโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิเคลื่อนย้าย ทำสำเนา หรือโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราไปยังฐานข้อมูลอื่นได้ โดยสิทธิดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลอยู่บนฐานสัญญาหรือความยินยอมของท่าน และการประมวลผลข้อมูลทำโดยวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน "เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร" โดยเฉพาะช่อง "เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน" เพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือความยินยอม

  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยสิทธิดังกล่าวหมายถึง การประมวลผลข้อมูลจะถูกระงับ โดยเราจะยังสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ได้ แต่ไม่สามารถใช้หรือประมวลผลข้อมูลต่อไป การใช้สิทธิดังกล่าวมีข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้

 199. • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ได้แก่ ท่าน) โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ระงับการประมวลผลข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้

  • การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าของข้อมูล (ได้แก่ ท่าน) ไม่ประสงค์จะให้ลบข้อมูลดังกล่าวและร้องขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทน

  • ผู้ควบคุมข้อมูล (ได้แก่ ลอรีอัล) ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลขอให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  • โต้แย้งการประมวลผลข้อมูลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล และอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล  หากท่านประสงค์จะขอให้มีการระงับใช้ข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้
 200. สิทธิในการปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านมีสิทธิปิดการใช้งานคุกกี้ โดยปกติ จะมีการกำหนดค่าตั้งต้นให้เบราว์เซอร์อินเตอร์ยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้โดยง่ายโดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้จำนวนมากถูกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานหรือความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ดังนั้น การปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในแถบคุกกี้ที่เกี่ยวข้องได้

  หากท่านประสงค์จะจำกัดหรือระงับการใช้คุกกี้ทั้งหมดที่กำหนดโดยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา (ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งได้) หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่นใด ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน ฟังก์ชั่น "ช่วยเหลือ" บนเบราว์เซอร์ของท่านจะบอกท่านได้ว่าท่านจะต้องดำเนินการเช่นไร

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ลิงค์ http://www.aboutcookies.org/
 201. เพื่อจัดการตามคำร้องขอของท่าน เราอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน 202. ข้อมูลการติดต่อ


 203. หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้น
  กรุณาติดต่อ [email protected]
  หรือส่งจดหมายมาให้เราได้ที่ เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

 204. ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2565 205. L'ORÉAL (THAILAND) LIMITED

  PRIVACY POLICY

 206. L'Oréal's ambition is to be an exemplary corporate citizen to help make the world a more beautiful place. We place great value on honesty and clarity, and we are committed to building a strong and lasting relationship with you based on trust and mutual benefit. Part of this commitment means safeguarding and respecting your privacy and your choices. Respecting your privacy is essential to us. This is why we set out "Our Privacy Promise" and our full Privacy Policy below.

 207. This Privacy Policy covers how we use personal data shared with us by our customers operating in a business capacity, for example salons, pharmacists, retailers, or any other stakeholders such as influencers.


 208. OUR PRIVACY PROMISE


 209. 1) We respect your privacy and your choices.


  2) We make sure that privacy and security are embedded in everything we do.


  3) We will not send you marketing communications unless you have asked us to. You can change your mind at any time.


  4) We will not sell your personal data.


  5) We are committed to keeping your personal data safe and secure. This includes only working with trusted partners.


  6) We are committed to being open and transparent about how we use your personal data.


  7) We will not use your personal data in ways that we have not told you about.


  8) We respect your rights, and will always try to accommodate your requests as far as is possible, in line with our own legal and operational responsibilities.


 210. For more information about our privacy practices, below we set out what types of personal data we might collect or hold about you, how we use it, who we share it with, how we protect it and keep it secure, and your rights around your personal data.

 211. Note that all of the information set out below may not apply to you. We have explained below an overview of all possible situations in which we could interact together, and one or more of these may apply to you depending on how you have interacted with us. For example, if you have not provided us with a photo for your account, then these details will not apply to you.

 212. When you share personal data with us or when we collect personal data about you, we will use it in line with this Privacy Policy. Please read this information carefully. If you have any questions or concerns about your personal data, please contact our Data Protection Officer at [email protected]


 213. WHO WE ARE?

 214. shu uemura is a part of the L'Oréal Thailand Ltd. ("L'Oréal", "our", "us", or "we") brand portfolio. L'Oréal operates in 140 countries around the world and represents several different brands and products. For details on the L'Oréal Group, please see http://www.loreal.com/group

 215. L'Oréal Thailand is responsible for the personal data that you share with us. When we say "L'Oréal", "us", "our" or "we", this is who we are referring to. L'Oréal is the "data controller" for the purposes of applicable data protection laws.


 216. L'ORÉAL THAILAND LIMITED

 217. No. 179 Bangkok City Tower, 6th, 8th, 9th and 21st Floor, South Sathorn Road,

 218. Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Thailand

 219. https://www.loreal.com/th-th/thailand/ 220. WHAT IS PERSONAL DATA?

 221. "Personal data" means any information or pieces of information that could identify you either directly (e.g. your name) or indirectly (e.g. through pseudonymised data, such as a unique ID number). This means that personal data includes things like email/home addresses, usernames, profile pictures, personal preferences and shopping habits, user generated content, financial information, and health information. It could also include unique numerical identifiers like your computer's IP address or your mobile device's MAC address, as well as cookies.

 222. This Privacy Policy covers all personal data about you that is collected and used by L'Oréal.


 223. WHAT PERSONAL DATA DO WE COLLECT FROM YOU?

 224. The categories of your "Personal Data" that we collect, use or disclose (collectively "process" or "processing"), subject to the applicable law, including but not limited to:

 225. • Personal details: Name and last name, gender, date of birth, marital status, personal identification number, passport number, other identification number issued by the government including Personal Data that is present on the document issued by the government, corporate documents issued by authorities (in case vendor/business partner is juristic person), tax identification number, nationality, photograph appeared on identification card, passport or driving license, signatures, information the Company received from the questions where you can identify your identity (e.g., password, answer in resetting the password, PINs, biometric data for a facial and voice recognition, photograph, CCTV image/footage;

 226. • Financial details: The details of your bank account, billing address, credit card numbers and cardholder's name and details;

 227. • Contact details: Address, telephone number, email address and social media profile details;

 228. • Electronic data: IP addresses, cookies, activity logs, online identifiers, unique device identifiers and geolocation data;

 229. • Sensitive personal data:

 230.    o Religious; and

 231.    o Criminal record.

 232. During a processing of your Personal Data, we may also collect some sensitive Personal Data about you to enable you to be the customer, vendor or partner. However, we will not collect, use and/or disclose this type of data without your consent unless the law allows us to do so.


 233. HOW DO WE COLLECT OR RECEIVE YOUR PERSONAL DATA?


 234. For individual & business customers:
 235. We might collect or receive personal data from you via our websites, forms, apps, devices, L'Oréal products or brand pages on social media, through your direct interactions with your account managers or customer care teams, or otherwise. Sometimes you give this to us directly (e.g. when you create an account, when you contact us, when you purchase from our websites/apps or in our stores), sometimes we collect it (e.g. using cookies to understand how you use our websites) or sometimes we receive your personal data from other third parties, including other L'Oréal Group entities.

 236. When we collect personal data, we will indicate which types of personal data are mandatory via asterisks. Some of the personal data we request from you are either necessary for us to:

 237. • Perform our contract with you (e.g. to create your account, or deliver the goods you have purchased on our websites/apps);

 238. • Provide you with a service you have asked for ;

 239. • Comply with legal requirements (e.g. invoicing).

 240. If you do not provide the personal data marked with an asterisk, this may affect the goods and services that we can provide.


 241. For vendors & business partners:
 242. We collect and use many kinds of the Personal Data, depending on circumstances relating to a procurement of products and/or services.

 243. We collect the Personal Data about you from a variety of sources, including but not limited to:

 244. • From you directly as part of the process of becoming our vendor/business partner;

 245. • From third parties as part of the process of becoming vendor/business partner
  e.g., credit checks, trade references, our customers, your customers, law enforcement authorities, etc.;

 246. • When you talk to us, including recorded calls, posts, e-mails, notes and other means;

 247. • When you use our websites, applications or other online channel;

 248. • Insurance claims or other documents;

 249. • When you manifestly publish your Personal Data, including via social media, we may collect your Personal Data from your social media profile(s) to the extent that you choose to make your profile publicly visible;


 250. HOW DO WE USE IT?

 251. In the table below, we explain:

 252. 1) During which interactions you may provide and we may collect your data: This column explains what activity or scenario you are involved in when we use or collect your personal data. For example, whether you are making a purchase, signing up to a newsletter, or browsing a website.

 253. 2) What personal data we may receive from you directly or resulting from your interactions with us: This column explains what types of personal data we may collect when you take part in a particular activity.

 254. 3) How and why we use your personal data: This column explains what we do with your personal data, and the purposes for collecting and using it.

 255. 4) What is our legal basis for using your personal data: Whenever we use your personal data, we will have a legal basis to do this. For example, you have asked us to provide a service, you have given us your consent, or we have a legitimate interest in using your personal data.

 256. The legal basis for the processing of your personal data can be:

 257. • Your consent.

 258. • Our legitimate interest, which can be:

 259. • Improvement of our products and services: more specifically, our business interests to help us better understand your needs and expectations and therefore improve our services, websites/apps, devices, products and brands for our customers' benefit.

 260. • Fraud prevention: to ensure payment is complete and free from fraud and misappropriation.

 261. • Securing our tools: to keep tools used by you (our websites/apps, devices) safe and secure and to ensure they are working properly and are continually improving.

 262. • Legal grounds – This is where we need to keep your personal data for legal reasons (e.g. when you make a purchase we need to keep your transaction information to comply with our tax and financial reporting obligations).


 263. Information Overview On Your Interactions With Us And Their Consequences On Your Personal Data
 264. For individual & business customers:
 265. During which interactions may you provide and we may collect your personal data?
 266. What personal data may we receive from you directly or resulting from your interactions with us?
 267. How and why we may use your personal data?
 268. What is the legal basis for using your personal data?
 269. Professional / non-professional account creation and management  Where your personal data are collected as part of the creation or throughout the management of a professional account with L'Oréal (either directly through our account management teams, or e.g. on L'Oréal websites/apps).
 270. Depending on how much you are interacting with us, this may include:

 271. •  Name and surname;

 272. •  Gender;

 273. •  Email address;

 274. •  Address;

 275. •  Phone number;

 276. •  Photo;

 277. •  Birthday or age range;

 278. •  ID, username, and password;

 279. •  Bank details or other financial information;

 280. •  Preferences;

 281. •  Order details;

 282. •  Social media profile (where you use social login or share this personal data with us);

 283. •  Tax number;

 284. •  Membership to a professional association

 285. •  Training courses (online and offline) you have selected and/or attended;

 286. •  Other information you have shared with us about yourself (e.g. via your "My Account" page, by contacting us, a question via the chat function available on some websites, or by participating in a survey etc.).

 287. To:

 288. •  Manage your orders;

 289. •  Manage any competitions, promotions, surveys or contests you choose to enter;

 290. •  Respond to your questions and otherwise interact with you;

 291. •  Offer you a loyalty program;

 292. •  Allow you to manage your preferences; 293. •  Send you marketing communications (where you have asked us to) which may be tailored to your "profile" (i.e. based on the personal data we know about you and your preferences); 294. •  Offer personalized services based on your beauty characteristics;

 295. •  Monitor and improve our websites/apps ;

 296. •  Run analytics or collect statistics

 297. •  Secure our websites/apps and protect you and us against fraud;

 298. •  Manage our relationship with you.

 299. •  Performance of a contract
  To provide you with the service you requested (e.g. create an account, complete a survey, or purchasing a product).


 300. •  Consent
  To send you direct marketing communications.


 301. •  Legitimate Interest
  To ensure our websites/apps, devices remain secure, to protect them against fraud, and to help us better understand your needs and expectations and therefore improve our services, products and brands.

 302. Newsletter and commercial communications subscription
 303. Depending on how much you are interacting with us, this may include:

 304. •  Email address;

 305. •  Name and surname;

 306. •  Preferences;

 307. •  Social media profile (where you use social login or share this personal data with us).

 308. To:

 309. •  Send you marketing communications (where you have asked us to) which may be tailored to your "profile" based on the personal data we know about you, and your preferences (incl. location of your favourite store);


 310. •  Run analytics or collect statistics.

 311. •  Keep an up to date suppression list if you have asked not to be contacted.

 312. •  Consent
  To send you direct marketing communications.


 313. •  Legitimate Interest
  To tailor our marketing communications, understand their effectiveness, and ensure you receive the most relevant experience; to help us better understand your needs and expectations and therefore improve our services, products and brands.

 314. •  Legal grounds
  To keep your details on a suppression list if you have asked us not to send you direct marketing anymore.
 315. Purchases and order management

  Information collected during the purchase process made on L'Oréal or in the course of our interactions with you such as on our website/apps/E-stores on any E-commerce platforms/ social pages or in store.
 316. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

 317. •  Name and surname;
  •  Email address;
  •  Address (delivery and invoicing);
  •  Phone number;
  •  Personal description or preferences;
  •  Social media profile (where you use social login or share this personal data with us);
  •  Transaction information including purchased products and store location;
  •  Payment and information; or
  •  Purchase history.

 318. To:

 319. •  Contact you to finalize your order where you have saved your shopping cart or placed products in your cart without completing the checkout process;
  •  Inform you when a product you wanted to purchase is available;
  •  Process and follow your order including delivering the product to the address you indicated;
  •  Manage the payment of your order. To be noted, payment information (credit card number / Paypal information / bank account details) are not collected by us but directly by payment service providers;
  •  Manage any contact you have with us regarding your order;


  •  Secure the transactions against fraud. To be noted, we use a third party provider's solution to detect fraud and ensure the payment is complete and made by you or someone authorized by you;
  •  Enrich your profile if you place a purchase using your account information;
  •  Measure satisfaction;
  •  Manage any dispute relating to a purchase;
  •  For statistics and analytic purposes.

 320. •  Performance of a contract:
  To provide you with the service you requested (purchase).
 321. •  Legitimate interest
  To protect you and us from fraudulent transaction and to ensure the payment is complete and free from fraud and misappropriation.
 322. Online browsing

  Information collected by cookies or similar technologies ("Cookies"*) as part of your browsing on L'Oréal website/apps and/or on third-party website/apps.

  For information on specific Cookies placed through a given website/app, please consult the relevant cookie table.  * Cookies are small text files stored on your device (computer, tablet or mobile) when you are on the Internet, including on L'Oreal Group's websites.
 323. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

  •  Data related to your use of our websites/apps:
  •  Where you came from;
  •  Login details;
  •  Pages you looked at;
  •  Videos you watched;
  •  Ads you click on or tap;
  •  Products you search for;
  •  Your location;
  •  Duration of your visit;
  •  Products you selected to create your basket.

  Technical information:
  •  IP address;
  •  browser information;
  •  device information.


  A unique identifier granted to each visitor and the expiration date of such identifier.
 324. We use Cookies, where relevant, with other personal data you have already shared with us (such as previous purchases, or whether you're signed up to our email newsletters) or the following purposes:

  •  To allow proper functioning of our website/apps:
   o    proper display of the content;
   o    creation and remembering of a cart;
   o    creation and remembering of your login;
   o    interface personalisation such as language;
   o    parameters attached to your device including your screen resolution, etc;
   o    improvement of our websites/apps, for example, by testing new ideas.

  •  To ensure the website/app is secure and safe and protect you against fraud or misuse of our websites or services, for example through performing troubleshooting.

  •  To run statistics:
   o    To avoid visitors being recorded twice;
   o    To know users' reaction to our advertising campaigns;
   o    To improve our offers;
   o    To know how you discovered our websites / apps.

  •  To deliver online behavioural advertising:
   o    to show you online advertisements for products which may be of interest to you, based on your previous behaviour;
   o    to show you ads and content on social media platforms.

  •  To tailor our services for you:
   o    to send you recommendations, marketing, or content based on your profile and interests;
   o    to display our websites/apps in a tailored way like remembering your cart or login, your language, the user-interface customization cookies (i.e. the parameters attached to your device including your screen resolution, font preference, etc).

  •  To allow sharing of our content on social media (sharing buttons intended to display the site).
 325. •  Legitimate interest:
  To ensure we are providing you with websites/apps, advertising and communications that are working properly and are continually improving for cookies that are (i) essential for the functioning of our websites/apps, (ii) used to keep our websites/apps safe and secure.


 326. •  Consent
  For all other cookies.
 327. Promotional operations
  Information collected during a game, contests, promotional offer, sample requests, surveys.
 328. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

  •  Name and surname;
  •  Email address;
  •  Phone number;
  •  Birth date;
  •  Gender;
  •  Address;
  •  Personal description or preferences;
  •  Social media profile (where you use social login or share this personal data with us);
  •  Other information you have shared with us about yourself (e.g. via your "My Account" page, by contacting us, or by providing your own content such as photos or a review, or a question via the chat function available on some websites/apps, or by participating in a contest, game, survey).
 329. To:

  •  Complete tasks that you have asked us to, for example to manage your participation in contests, games and surveys, including to take into account your feedback and suggestions;
  •  For statistics and analytic purposes;

  •  Send you marketing communications (where you have asked us to).
 330. •  Performance of contract
  To provide you with the service you requested.
 331. •  Legitimate Interest
  To help us better understand your needs and expectations and therefore improve our services, products and brands.

 332. •  Consent
  To send you direct marketing communications
 333. User Generated Content

  Information collected when you submitted some content on one of our social platforms or accepted the re-use of content you posted on social media platforms by us.
 334. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

  •  Name and surname or alias;
  •  Email address;
  •  Photo;
  •  Personal description or preferences;
  •  Social media profile (where you use social login or share this personal data with us); •  Other information you have shared with us about yourself
  (e.g. via your "My Account" page, by contacting us, or by providing your own content such as photos or a review, or a question via the chat function available on some websites/apps).
 335. In accordance with the specific terms and conditions accepted by you:

  •  To post your review or content;
  •  To promote our products.

  •  For statistics purposes.
 336. •  Consent
  To reuse the content you posted online.
 337. •  Legitimate Interest
  To help us better understand your needs and expectations and therefore improve and promote our services, products and brands.
 338. Use of Apps and devices

  Information collected as part of your use of our Apps and/or devices.
 339. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

  •  Name and surname;
  •  Email address;
  •  Location;
  •  Birth date;
  •  Personal description or preferences;
  •  Photo;
  •  Beauty profile including skin tone, skin/hair type;
  •  Geolocation.
 340. To:

  •  Provide you with the service requested (for example, virtually test our products, purchase our products through the App or on related e-com websites; advice and notifications regarding your sun exposure, your hair routine);
  •  Analyze your beauty profile and recommend the appropriate products (including bespoke products) and routines;
  •  Provide you product & routine recommendations;

  •  For research and innovation by scientists within L'Oréal Group;
  •  For monitoring and improvement of our Apps and devices;
  •  For statistics purposes.
 341. •  Performance of a contract
  To provide you with the service requested (including, where needed, analysis by the research and innovation team of the algorithm necessary to provide the service).
 342. •  Legitimate Interest
  To always improve our products and services to match your needs and expectations and for research and innovation purposes.
 343. Enquiries

  Information collected when you ask questions (e.g. through our consumer care) relating to our brands, our products and their use.
 344. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:
  •  Name and surname;
  •  Phone number;
  •  Email address;
  •  Other information you have shared with us about yourself in relation to your enquiry (which may include welfare and health data).
 345. To:

  •  Answer your enquiries;
  •  Where needed, to connect you with the relevant services;

  •  For statistics purposes;

  •  For Cosmétovigilance:
   o    To monitor and prevent any undesirable effect linked to the use of our products;
   o    To perform studies relating to the safe use of our products;
   o    To perform and follow-up on corrective measures taken, where needed.
 346. •  Content
  To process your enquiry. 347. •  Legitimate interest
  To help us better understand our customers' needs and expectations and therefore improve our services, products and brands.
 348. •  Legal grounds
  To comply with the legal obligation to monitor undesirable effects of its products.
 349. Sponsorship
 350. Depending on how much you are interacting with us, those data may include:

  •  Name and surname.
  •  Phone number.
  •  Email address.
 351. •  To send information on our products and or information tagged in a wish list to a person at another person's request.
 352. • Performance of a contract
  To process the request.

  And

 353. •  Legitimate interest
  To contact the person at another person's request.


 354. Automated Decision Making

 355. For purposes of securing transactions placed through our websites/apps/devices against fraud and misappropriation, we use third party provider's solution(s). The method of fraud detection is based on, for example, simple comparisons, association, clustering, prediction and outlier detections using intelligent agents, data fusion techniques and various data mining techniques.

  This fraud detection process may be completely automated or may involve human intervention where a person takes the final decision. In any case, we take all reasonable precautions and safeguards to limit access to your data.

  As a result of automatic fraud detection, you may (i) experience delay in the processing of your order/request whilst your transaction is being reviewed by us; and (ii) be limited or excluded from the benefit of a service if a risk of fraud is identified. You have the right to access information on which we base our decision. Please see "Your Rights and Choices" section below

 356. Profiling

 357. When we send or display personalised communications or content, we may use some techniques qualified as "profiling" (i.e. any form of automated processing of personal data consisting of using those data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's personal preferences, interests, economic situation, behaviour, location, health, reliability, or movements). This means that we may collect personal data about you in the different scenarios mentioned in the table above. We centralize this data and analyse it to evaluate and predict your personal preferences and/or interests.

  Based on our analysis, we send or display communications and/or content tailored to your interests/needs

  You have the right to object to the use of your data for "profiling" in certain circumstances. Please see "Your Rights and Choices" section below.

  When we rely on the legitimate interests as the lawful basis for processing the Personal Data, we have considered whether or not your rights are overridden by our interests and have concluded that they are not.


 358. In case you refuse to give the Company your Personal Data

 359. Under the circumstance that it is necessary for the Company to collect your Personal Data in accordance with the law or under the contract terms between you and the Company and you decline to such collection, the Company may not be able to meet the obligations that have been agreed with you, or to enter into a contract with you. In this given circumstance, the Company may refuse to procure the products and/or services from you. In any case, the Company will notify you while the Company is collecting your Personal Data 360. WHO MAY ACCESS YOUR PERSONAL DATA?


 361. For individual & business customers:
 362. We may share your personal data within L'Oréal Group to comply with our legal obligations, to prevent fraud and/or to secure our tools, to improve our products and services, or after having obtained your consent to do so.

 363. Depending on the purposes for which they were collected, and only on a need-to-know basis, some of your personal data may be accessed by L'Oréal Group entities worldwide, where possible in a pseudonimized way (not allowing direct identification), and where necessary to provide you with requested services.

  We may also share your personal data in a pseudonimized way (not allowing direct identification) with L'Oréal Research & Innovation scientists, including those located outside of your country, for research and innovation purposes.

  Where permitted, we may also share some of your personal data including those collected through cookies between our brands to harmonize and update the information you share with us, to perform statistics based on your characteristics and to tailor our communications.

  Please visit the L'Oréal group website, for further details on the L'Oréal Group its brands and itslocations.


 364. We may share your personal data for marketing purposes with third party or entities of the L'Oréal Group.

 365. We only share your personal data with third parties for direct marketing purposes with your consent. In this context, your data is processed by such third party, acting as a data controller, and its own terms and conditions and privacy notice apply. You should carefully check their documentation before consenting to the disclosure of your information to that third party 366. Your personal data may also be processed on our behalf by our trusted third party providers

 367. We rely on trusted third parties to perform a range of business operations on our behalf. We only provide them with the information they need to perform the service, and we require that they do not use your personal data for any other purpose. We always use our best efforts to ensure that all third parties we work with keep your personal data secure. For instance, we may entrust services that require the processing of your personal data to:

  •  Third parties that assist and help us in providing digital and e-commerce services such as social listening, store locator, loyalty programs, identity management, reviewing social media and public profiles, ratings and reviews, CRM, web analytics and search engine, user generated content curation tools;

  •  Advertising, marketing, digital and social media agencies to help us to deliver advertising, marketing, and campaigns, to analyse their effectiveness, and to manage your contact and questions and our relationships;

  •  Third parties required to deliver a product to you e.g. postal/delivery services;

  •  Third parties that assist and help us in providing IT services, such as platform providers, hosting services, maintenance and support on our databases as well as on our software and applications that may contain data about you (such services could sometimes imply access to your data to perform the required tasks);

  •  Payment service providers and credit reference agencies for the purpose of assessing your credit score and verifying your details where this is a condition of entering into a contract with you;

  •  Third parties that assist us for customer care and cosmetovigilance purposes;

 368. The legal basis for this sharing is our legitimate interests –
  (i) to improve our products and services.
  (ii) better engage with you
  (iii) prevent fraud
  (iv) secure our tools and design new features
  (v) use appropriate suppliers
  (vi) ensuring your values align with that of L'Oréal's. 369. We may also disclose your personal data to third parties:

  •  In the event that we sell any business or assets, in which case we may disclose your personal data to the prospective buyer of such business or assets. If L'Oréal or a part of its assets is acquired by a third party, personal data held by it about its customers relating to those assets is one of the transferred assets. Where appropriate, in such case, the buyer acting as the new data controller processes your data and its privacy policy governs the processing of your personal data.

  •  If we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with a legal obligation, or in order to enforce or apply our terms of use/sales or other terms and conditions you have agreed to; or to protect the rights, property, or safety of L'Oréal, our customers, or employees.

  •  If we have your consent to do so.

  •  Or if we are permitted to do so by law.


 370. We may disclose your personal data to our partners:

 371. •  In the event the service you subscribe to was co-created by L'Oréal and a partner (for example, a co-branded app). In such case, L'Oréal and the partner process your personal data each for their own purposes and as such your data is processed:

   o   By L'Oréal in accordance with this Privacy Policy;
   o   By the partner acting also as a data controller under its own terms and conditions and in accordance with its own privacy policy.

  •  In the event you agreed to receive marketing and commercial communications from a L'Oréal partner through a dedicated opt-in (for instance, through an App branded by L'Oréal and made available to its partners). In such case, your data is processed by the partner acting as a data controller under its own terms and conditions, and in accordance with its privacy policy.

  • เ We may publish on our supports content from social networks. In the event you consult content from social networks on our website/apps, a cookie from such social network may be stored on your device. We invite you to read the Cookie Policy of these social networks for more information;

  •  When we use Google advertising services on our websites/apps, Google will access and use your personal data. If you wish to learn more on how Google uses your personal data in this context, please consult their Google Privacy & Terms , which govern these services and data processing. 372. Information that Facebook collects and shares with us

 373. All Facebook features and services available on our website/app are governed by the Facebook Data Policy in which you can get more info about your privacy rights and settings options.

 374. By using this website/app, you may:

 375.   -  Sign-up with your Facebook login. If you do so, you consent to share some of your public profile information with us;

    -  Use the Facebook social plug-ins, such as "like" or "share" our content on the Facebook platform;

   -  Accept cookies from this website/app (also identified as "Facebook Pixel") that will help us understand your activities, including information about your device, how you use our services, the purchase you make and the ads you see, whether or not you have a Facebook account or are logged into Facebook. When you are using those Facebook features, we collect data that help us to:

    -  Show you adds you might be interested in on Facebook (or Instagram, Messenger or any other Facebook services);

    -  Measure and analyze the effectiveness of our website/app and ads

 376. We may also use the personal data you gave us on this website/app (such as your name and surname, email, address, gender and phone number) to identify you in Facebook (or Instagram, Messenger or any other Facebook services) in order to show you ads that are even more relevant for you. While doing this, Facebook will not share your personal data and will delete the data promptly after the match process is complete.


 377. We do not offer or sell your personal data.


 378. For vendors & business partners:

 379. We may share your Personal Data with others where it is lawful to do so, including where:

 380. •  it is necessary to comply with provisions of contract;

  •  we/they have a public or legal duty to do so (e.g., assist in a detection and prevention of fraud, tax evasion and financial crime, etc.);

  •  we/they need to in connection with a regulatory reporting, litigation, asserting or defending legal rights and interests;

  •  we/they have legitimate business reasons to do so (e.g., manage risk, internal report, assess data analysis, verify identity, etc.);

  •   we/they request for your permission to share it, and you agree.

 381. We may also need to share your Personal Data for these purposes with others, including but not limited to:

 382. •  other group companies and any sub-contractors, agents or service providers who work for us or provide the services to us or other group companies, including their employees, sub-contractors, service providers, directors and officers;

  •  any appointed persons to take care your benefits;

  •  people you make the payment to and receive the payment from;

  •  your intermediaries, correspondent and agent;

  •  financial institutions, and payment service providers;

  •  any people or companies where required in connection with a potential or actual corporate restructuring, merger, acquisition or takeover, including any transfer or potential transfer of any of our rights or duties under our agreement with you;

  •  law enforcement, government, courts, dispute resolution bodies, our regulators, auditors and any parties appointed or requested by our regulators to carry out investigations or audits of our activities;

  •  other parties involved in any disputes, including disputed transactions;

  •  fraud prevention agencies who will also use it to detect and prevent fraud and other financial crime and to verify your identity;

  •  anyone who provides instructions or operates any of your accounts, products or services on your behalf, e.g., Power of Attorney, lawyers, etc.; and/or

  •  anybody else that we have been instructed to share your Personal Data with by you

 383. Except as described in this Privacy Notice, we will not process your Personal Data for any purposes other than the purposes as described to you in this Privacy Notice. Should we intend to process additional Personal Data which are not described in this Privacy Notice, we will notify you and obtain your consent prior to the processing, except in case where the law allows us to do so without your consent. You will also have an opportunity to consent or decline to such processing of your Personal Data.


 384. We do not offer or sell your personal data.


 385. WHERE DO WE STORE YOUR PERSONAL DATA?

 386. The data that we collect from you may be transferred to, accessed from, and stored at a destination outside Thailand. It may also be processed by staff members operating outside Thailand who work for us or for one of our service providers.

  L'Oréal transfers personal data outside Thailand only in a secure and lawful way. As some countries may not have laws governing the use and transfer of personal data, we take steps to make sure that third parties adhere to the commitments set out in this Policy. These steps may include reviewing third parties' privacy and security standards and/or entering into appropriate contracts as L'Oreal deems compliant to the standard of the Personal Data Protection Act of Thailand B.E. 2562 (2019) and its sub-regulations thereof

  For further information, please contact us as per the "Contact" section below.


 387. HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA?


 388. For individual & business customers:

 389. We only keep your personal data for as long as we need it for the purpose for which we hold your personal data, to meet your needs, or to comply with our legal obligations. To determine the data retention period of your data, we use the following criteria:

 390. •  Where you purchase products and services, we keep your personal data for the duration of our contractual relationship;

  •  Where you participate in a promotional offer, we keep your personal data for the duration of the promotional offer;

  •  Where you contact us for an enquiry, we keep your personal data for the duration needed for the processing of your enquiry;

  •  Where you create an account, we keep your personal data until you require us to delete it or after a period of inactivity (no active interaction with brands) defined in accordance with local regulations and guidance;

  •  Where you have consented to direct marketing, we keep your personal data until you unsubscribe or require us to delete it or after a period of inactivity (no active interaction with brands) defined in accordance with local regulations and guidance;

  •  Where cookies are placed on your computer, we keep them for as long as necessary to achieve their purposes (e.g. for the duration of a session for shopping cart cookies or session ID cookies) and for a period defined in accordance with local regulations and guidance.

 391. We may retain some personal data to comply with our legal or regulatory obligations, as well as to allow us to manage our rights (for example to assert our claims in courts) or for statistical or historical purposes.

  When we no longer need to use your personal data, it is removed from our systems and records or anonymised so that you can no longer be identified from it.


 392. For vendors & business partners:

 393. We retain your Personal Data for as long as it is necessary to carry out the purposes for which it was collected that is for business reasons or compliance with the applicable laws.

  We keep your Personal data for the duration of our contractual relationship and for 10 years after you stop being our vendor. This is for the benefit of the Company in the execution of any contractual dispute that may occur during the specified period. Unless otherwise required in the event of regulatory or technical reasons, we may keep your Personal Data for longer than 10 years. If we do not need to retain the Personal Data for longer than it is legally required or necessary, we will destroy, delete or anonymize it.


 394. IS YOUR PERSONAL DATA SECURE?

 395. We are committed to keeping your personal data secure, and taking all reasonable precautions to do so. We contractually require that trusted third parties who handle your personal data for us do the same.

 396. We always do our best to protect your personal data and once we have received your personal data, we use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access. As the transmission of information via the internet is not completely secure, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site. As such, any transmission is at your own risk.


 397. Links to Third Party Sites and Social Login

 398. Our websites/apps may from time to time contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers and affiliates. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we are not responsible or liable for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites/apps.

 399. We may also offer you the opportunity to use your social media login. If you do so, please be aware that you share your profile information with us depending on your social media platform settings. Please visit the relevant social media platform and review its privacy policy to understand how your personal data is shared and used in this context.


 400. Social Media and User Generated Content

 401. Some of our websites/apps allow users to submit their own content. Please remember that any content submitted to one of our social media platforms can be viewed by the public, so you should be cautious about providing certain personal data e.g. financial information or address details. We are not responsible for any actions taken by other individuals if you post personal data on one of our social media platforms and we recommend that you do not share such information.


 402. YOUR RIGHTS AND CHOICES

 403. L'Oréal respects your right to privacy: it is important that you are able to control your personal data. You have the following rights:

 404. Your rights
 405. What does this mean?
 406. The right to be informed You have the right to obtain clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal data, and your rights. This is why we are providing you with the information in this Policy.
  The right of access You have the right to access to the personal data we hold about you (subject to certain restrictions).

  We may charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information.

  Requests manifestly unfounded, excessive or repetitive may not be answered to.

  To do this, please contact us at the details below.
  The right to rectification You have the right to have your personal data rectified if it is incorrect or outdated and/or completed if it is incomplete.

  To do this, please contact us at the details below. If you have an account, it may be easier to correct your own data via your "My Account" function.
  The right to erasure/right to be forgotten In some cases, you have the right to have your personal data erased or deleted. Note this is not an absolute right, as we may have legal or legitimate grounds for retaining your personal data.

  If you would like us to delete your personal data, please contact us at the details below.
  The right to object to direct marketing, including profiling You can unsubscribe or opt out of our direct marketing communication at any time.

  It is easiest to do this by clicking on the "unsubscribe" link in any email or communication we send you. Otherwise, you can contact us using contact detail below.

  If you would like to object to any profiling, please contact us at the details below.
  The right to withdraw consent at any time for data processing based on consent You can withdraw your consent to our processing of your data when such processing is based on consent. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. We refer to the table inserted in section "what data do we collect from you and how do we use it" especially the column "What is our legal basis for processing your data?" to identify where our processing is based on consent.

  If you would like to object to withdraw your consent, please contact us at the details below.
  The right to object to processing based on legitimate interests You can oppose at any time to our processing of your data when such processing is based on the legitimate interest. We refer to the tables inserted in section "what data do we collect from you and how do we use it" especially the column "What is our legal basis for processing your data?" to identify where our processing is based on legitimate interests.

  To do so, please contact us at the details below.
  The right to lodge a complaint with a supervisory authority You have the right to contact the data protection authority of your country in order to lodge a complaint against the data protection and privacy practices of L'Oréal.

  Do not hesitate to contact us at the details below before lodging any complaint with the competent data protection authority.
  The right to data portability You have rights to move, copy or transfer data from our database to another. This only applies to data that you have provided, where processing is based on a contract or your consent, and the processing is carried out by automated means. We refer to the tables inserted in section "what data do we collect from you and how do we use it" especially the column "What is our legal basis for processing your data?" to identify where our processing is based on the performance of a contract or on consent.

  For further details, please contact us at the details below.
  The right to restriction You have the right to request restriction of our processing of your data. This right means that our processing of your data is restricted, so we can store it, but not use nor process it further. It applies in limited circumstances listed by the General Data Protection Regulation which are as follow:

 407. •  the accuracy of the personal data is contested by the data subject (i.e. You), for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;

  •  the processing is unlawful and the data subject (i.e. You) opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

  •  the controller (i.e. L'Oréal) no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims;

  •  the data subject (i.e. You) has objected to processing based on the legitimate interests of the data controller pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.  If you would like to request restriction, please contact us at the details below.
 408. The right to deactivate Cookies You have the right to deactivate Cookies. The settings from the Internet browsers are usually programmed by default to accept Cookies, but you can easily adjust it by changing the settings of your browser.

  Many cookies are used to enhance the usability or functionality of websites/apps; therefore disabling cookies may prevent you from using certain parts of our websites/apps as detailed in the relevant Cookie Table.

  If you wish to restrict or block all the cookies which are set by our websites/apps (which may prevent you from using certain parts of the site), or any other websites/apps, you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how. For more information please consult the following links: http://www.aboutcookies.org/
 409. To deal with your request, we may require proof of your identity.


 410. CONTACT

 411. If you have any questions or concerns about how we treat and use your personal data, or would like to exercise any of your rights above,
  please contact us at [email protected]
  or by writing to us at No. 179 Bangkok City Tower, 6th, 8th, 9th and 21st Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Thailand 412. Last update: March 10th 2022